Cwis Diogelwch Ffyrdd

Cwis Diogelwch Ffyrdd ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Llongyfarchiadau – rwyt ti wedi cwblhau’r Cwis Diogelwch Ffyrdd. Rwyt ti wedi cael sgôr o %%SCORE%% allan o %%TOTAL%%. %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Cwestiwn 1
Faint o farwolaethau ac anafiadau difrifol sy’n cael eu hachosi ar heolydd Cymru bob blwyddyn?
1221
221
921
Cwestiwn 2
Pa un o’r grwpiau oedran canlynol sy’n fwyaf tebygol o gael eu lladd neu eu hanafu fel cerddwyr mewn damweiniau ffyrdd?
3-6 oed
7-10 oed
11-14 oed
Cwestiwn 3
Ar ba ddiwrnodau o’r wythnos mae’r nifer fwyaf o ddamweiniau i gerddwyr?
Dydd Sul a dydd Llun
Dydd Mercher a dydd Iau
Dydd Gwener a dydd Sadwrn
Cwestiwn 4
Pa gyfran o ddamweiniau beic sy’n digwydd yn y 6 mis rhwng dechrau Ebrill a diwedd Medi?
¼
½
¾
Cwestiwn 5
Cwblhewch y frawddeg: Byddwch yn fwy diogel os fyddwch yn gofalu chwarae mewn ll...... diogel bob amser
Llong
Lleoliad
Llawr
Cwestiwn 6
Pwy sy’n cael y nifer fwyaf o ddamweiniau?
Merched
Bechgyn
Y ddau yn gyfartal
Cwestiwn 7
Faint o bobl sy’n cael eu lladd ar y ffyrdd yn Ewrop (gwledydd yr Undeb Ewropeaidd) bob blwyddyn?
Tua 4,300
Tua 43,500
Tua 13,000
Cwestiwn 8
Pa air sydd ar goll? Stopio, edrych, gwrando, .....
Heddiw
Twpsyn
Meddwl
Cwestiwn 9
Os oes damwain ffordd ar heol un lôn, beth ddylid ei wneud yn gyntaf?
Sicrhau fod y traffig wedi stopio i’r ddau gyfeiriad
Mynd i helpu’r rhai a anafwyd
Ffonio’r gwasanaethau brys
Cwestiwn 10
Cwblhewch y frawddeg: Rydych yn llai tebygol o fod mewn damwain yn y nos os ydych yn w....  
Wahanol
Weladwy
Well
Cwestiwn 11
Tua faint (mewn metrau) sydd angen ar gar sy’n teithio ar gyflymder o 50 milltir yr awr i stopio ar ffordd sych?
53 metr
33 metr
13 metr
Cwestiwn 12
Faint yn fwy sydd ei angen ar gar i stopio ar ffordd wlyb? Tua –
Yr un pellter ag mewn tywydd sych
Dwywaith cymaint ag mewn tywydd sych
Llai na mewn tywydd sych
Cwestiwn 13
Pa ganran o blant mewn damweiniau ffyrdd sydd wedi croesi heb edrych yn iawn?
72%
52%
22%
Cwestiwn 14
Mae’n fwy diogel croesi ymhell oddi wrth geir sydd wedi parcio, lle gall y traffig i’r ddau gyfeiriad eich gweld ..........
o’r ochr
o bell
o’r blaen
Cwestiwn 15
Beth ddylech ei wisgo i’w gwneud yn haws i fodurwyr eich gweld yn ystod y dydd?
Rhywbeth fflwroleuol
Rhywbeth adlewyrchol
Siwmper
Cwestiwn 16
Pa rannau o’r beic sydd angen eu profi bob dydd?
Paent
Teiars, goleuadau a breciau
Pwmp
Cwestiwn 17
Pa rannau o’r beic na ddylid eu haddasu yn unol gyda’ch taldra, pwysau a siâp?
Dolenni
Sedd
Teiars
Cwestiwn 18
Pa rannau o’r brêc na ddylid eu hiro o gwbl?
Blociau brêc
Cebl
Dolenni brêc
Cwestiwn 19
Pa siâp yw arwydd rhybudd?
Sgwâr
Triongl
Cylch
Cwestiwn 20
Pa siâp sy’n aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer arwydd i roi gwybodaeth?
Diemwnt
Triongl
Petryal
Cwestiwn 21
Wrth ddechrau taith feic, os fyddwch yn bwriadu symud i’r chwith, ble fyddai’n lle diogel i esgyn ar y beic?
Ar y dreif
Ar y llwybr
Wrth ymyl y palmant
Cwestiwn 22
Wrth ddechrau ar daith feic wrth ymyl y palmant, pa un o’r canlynol ddylid ei wneud cyn symud?
Arwydd
Symud
Edrych yn ôl
Cwestiwn 23
Nodwch y gair coll – Wrth fynd ar y beic, rwyf bob amser yn cymryd gofal er mwyn .... problemau.
Cyflymu
Derbyn
Rhagweld
Cwestiwn 24
Wrth fynd ar y beic, beth ddylid ei osgoi wrth droi i’r chwith?
Brecio
Arwyddion ffyrdd mawr
Cerbydau mawr yn troi i’r chwith ar yr un pryd
Cwestiwn 25
Beth yw’r peth gorau i’w wneud os ydych am droi i’r dde, o briffordd i heol fach, mewn traffig trwm?
Trafod
Dod oddi ar y beic
Dadlau
Cwestiwn 26
Ar ba awr o’r dydd mae’r mwyafrif o ddamweiniau i gerddwyr?
8 – 9 y bore
3 – 4 y prynhawn
4 – 5 y prynhawn
Cwestiwn 27
Beth yw prif achos damweiniau?
Defnyddiwr y ffordd
Cyflwr yr heol
Nam ar y cerbyd
Cwestiwn 28
Pa liw yw’r prif heolydd ‘A’ ar fapiau?
Brown
Coch
Glas
Cwestiwn 29
Pa synhwyrau yw’r gorau i’w defnyddio i fod yn ddiogel ar y ffyrdd?
Gweld a chyffwrdd
Clywed ac arogli
Clywed a gweld
Cwestiwn 30
Pa rif ffôn ddylid ei ddeialu mewn argyfwng?
100
118
999
Cwestiwn 31
Pa rai o’r canlynol yw’r arwyddion gorau fod car ar fin symud?
Goleuadau rifyrsio a’r injan ymlaen
Goleuadau’r car ymlaen ond heb yrrwr yn eistedd yn y car
Olwynion car yn troi tuag at yr heol, ond heb yrrwr
Cwestiwn 32
Er mwyn amcangyfrif cyflymdra cerbyd, pa 2 beth sydd angen gwybod?
Pellter a gwneuthuriad y car
Pellter ac amser
Amser a maint injan
Cwestiwn 33
Os ydych am groesi heol ar ôl dod oddi ar fws, dylech:
Groesi o flaen y bws er mwyn i’r gyrrwr eich gweld
Croesi y tu ôl i’r bws
Aros i’r bws symud i ffwrdd a dod o hyd i le diogel i groesi
Cwestiwn 34
Beth ddylech ei wneud ar weld golau melyn wrth feicio tuag at oleuadau traffig?
Paratoi i fynd
Stopio wrth y llinell wen
Mynd yn gyflym
Cwestiwn 35
Ar ba ochr i’r car mae fwyaf diogel i fynd i mewn?
Ochr yr heol
Ochr y palmant
Ochr y gyrrwr
Cwestiwn 36
Os ydych yn cerdded ar hyd heol heb balmant, pa ochr yw’r un fwyaf diogel?
Ochr dde yr heol
Dim gwahaniaeth
Ochr chwith yr heol
Cwestiwn 37
Tua faint o bellter sydd ei angen ar gar sy’n teithio 30 milltir yr awr i stopio dan amodau da?
23 metr
33 metr
3 metr
Cwestiwn 38
Beth ddylid ei ystyried bob amser wrth deithio mewn car?
Cofio peidio tynnu sylw’r gyrrwr
Cofio gwisgo gwregys diogelwch
Y ddau
Cwestiwn 39
Beth yw lliw arwydd twristaidd?
Glas
Pinc
Brown
Cwestiwn 40
A yw eich ysgol wedi trefnu bws cerdded? Sawl olwyn sydd gan fws cerdded?
4
0
8
Cwestiwn 41
Mae angen breciau da i reoli’ch beic wrth fynd i lawr y rhiw. Pam fod eich beic yn symud yn gyflymach i lawr y rhiw, heb i chi wthio’r pedalau?
Cemeg
Ffrithiant
Disgyrchiant
Cwestiwn 42
Sawl person all gael ei gario’n gyfreithiol ar feic gydag 1 sedd?
2
0
1
Cwestiwn 43
Mae’n beryglus beicio y ffordd anghywir ar hyd stryd un ffordd. Beth yw arwydd stryd un ffordd?
Cylch coch gyda llinell wen ar hyd y canol
Saeth werdd ar arwydd sgwâr, yn pwyntio i’r dde
Saeth wen ar betryal glas
Cwestiwn 44
Pa un o’r canlynol yw’r arwydd arferol i ddangos llwybr beiciau yn unig?
Cylch coch gyda beic ar gefndir gwyn
Cylch glas yn dangos beic gwyn
Dyn coch ar driongl oren
Cwestiwn 45
Pa un o’r canlynol yw’r arwydd dim beicio?
Cylch glas yn dangos beic gwyn
Cylch coch gyda beic du ar gefndir gwyn
Cylch coch gyda cheffyl du ar gefndir gwyn
Cwestiwn 46
Beth yw’r marciau heol sy’n golygu ‘ysgol – cadwch yn glir’?
Llinell goch smotiog
Llinell felen igam ogam
Llinell wen igam ogam
Cwestiwn 47
Sut fedrwch chi wybod y dylech gadw draw wrth lori sy’n cario llwyth peryglus os yw mewn damwain?
Mae’r gair ‘llaeth’ ar yr ochr
Fel rheol mae arwydd siâp diemwnt ar y cefn, gyda symbol yn nodi’r perygl
Mae marciau melyn a choch ar hyd y cefn
Cwestiwn 48
Cwblhewch y frawddeg gydag un o’r geiriau isod: Mae damweiniau yn aml yn digwydd ar heolydd a....... i chi, lle mae angen i chi gymryd gofal ychwanegol.
Anghywir
Anarferol
Anghyfarwydd
Cwestiwn 49
Dyma rai llefydd croesi diogel: croesfan pelican, ..... , llwybr o dan yr heol, croesfan sebra, gyda pherson lolipop. Pa un o’r canlynol sydd ar goll o’r rhestr uchod?
Trac
Pont droed
Croesfan llawn
Cwestiwn 50
Beth yw enw’r lle croesi diogel sydd, er nad yw’n stopio’r traffig, yn eich helpu drwy roi lle diogel i aros, fel rheol hanner ffordd ar draws yr heol?
Diogelwch traffig
Ynys traffig
Ynys diogelwch
Cwestiwn 51
Cwblhewch y frawddeg gan ddefnyddio un o’r geiriau isod: Croesi rhwng ceir sydd wedi p..... yw un o’r prif resymau dros ddamweiniau sy’n digwydd i blant ar droed.
Pallu
Parcio
Pwyllo
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
Mae 51 o gwestiynau i'w gwblhau.
Cwestiynau
Dychwelyd Eitemau tywyll yn cael eu cwblhau.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
51Diwedd
Dychwelyd