Cludo’ch plentyn yn y car – o feichiogrwydd i 14 oed a throsodd

Merched Beichiog

Ni fyddech yn defnyddio gwregys diogelwch a chithau gyda babi ar eich glin (wel mae rhai pobl yn gwneud hynny – ond mae’n beryglus iawn) ond mewn gwirionedd dyna y gallech chi fod yn ei wneud os nad ydych wedi gosod y gwregys diogelwch yn y man cywir. Mae’r Adran Drafnidiaeth wedi paratoi canllaw i ferched beichiog sy’n cynnwys cyngor ar y ffordd orau o ddefnyddio gwregys diogelwch ynghyd â chynghorion defnyddiol eraill.  Enw’r canllaw yw buckle up for baby and you ac mae’r cyngor pwysicaf i’w weld isod. Cofiwch lawrlwytho a darllen y daflen gyflawn.

buckle up for baby and you

1 Gwisgwch y strap croesgornel rhwng eich bronnau, gan symud y strap o amgylch ochr eich bola.

2 Gofalwch fod y strap sy’n ymestyn ar draws eich glin mewn man cyfforddus o dan eich bola. Os yw ar draws eich botwm bol yna mae’n rhy uchel. Dylai ymestyn o glun i glun, cyn ised â phosibl.

Darn allan o “buckle up for baby and you gan yr Adran Drafnidiaeth

Mae cwmnïau yn cynnig dyfeisiau sy’n eich helpu i sicrhau bod y gwregys diogelwch yn y man gorau a mwyaf cyfforddus i chi. Mae enghreifftiau i’w cael yn y dolenni canlynol – ond nid y rhain yw’r unig rai – na’r rheiny a argymhellir yn benodol – ac efallai nad oes eu hangen os ydych yn dilyn y cyngor a nodir uchod.

Seddi Babanod a Chlustogau Hybu – Systemau Seddi Diogel i Blant

Gofynion cyfreithiol

Bellach mae’n ofyniad cyfreithiol i blentyn, waeth pa mor ifanc ydyw, fod mewn sedd ddiogel sy’n briodol i’w oedran a’i bwysau*. Caiff seddi plant eu diffinio yn ôl pedwar grŵp (0 – 3 oed) ar sail y gofynion a nodir isod. (Fel canllaw yn unig y bwriadwyd yr oedrannau)

GRŴP SEDDI UNIGOL
GRŴP 0 Genedigaeth – 10kg Genedigaeth – 6 mis
GRŴP 0+ Genedigaeth – 13kg Genedigaeth – 12 mis
GRŴP 1 9 – 18 kg 9 mis – 4 oed
GRŴP 2 – 3 15 – 36 kg 4 i 12 oed
SEDDAU AML-BWRPAS
GRŴP 0+ ac 1 oed Genedigaeth – 18kg Genedigaeth – 4 oed
GRŴP 1- 2 – 3 9 – 36 kg 9 mis – 12 oed

*mae rhai eithriadau mewn cysylltiad â thacsis a cherbydau llogi trwyddedig ond argymhellir eich bod yn ceisio defnyddio cwmni sy’n gallu darparu seddau priodol.

Gosod Seddi Car

IMae’n bwysig iawn bod y sedd yn cael ei gosod yn gywir.  Yn aml iawn mae adroddiadau yn nodi bod wyth sedd car allan o bob deg wedi cael eu gosod yn anghywir – ond mae hynny’n is na’r un allan o bob deg a fyddai’n methu’n gyfan gwbl. Y brif broblem gyda’r wyth sedd allan o ddeg yw nad yw’r gwregys diogelwch yn dal sedd yn ddigon tynn, rhywbeth y dylech ei sicrhau bob tro y caiff y sedd ei defnyddio. Mae’n bosib y bydd angen dau oedolyn i osod y seddi mwyaf un, un i ddal y sedd yn ddiogel yn erbyn sedd y cerbyd a’r llall i dynnu’r gwregys diogelwch yn dynn a’i gloi yn ei le.

Os ydych yn ei chael yn anodd gosod y sedd yn ddiogel, gallwch drefnu i’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd ddod draw i gael golwg arni. Bydd hyn yn cynnwys rhoi cyngor i chi ar ailosod y sedd a sicrhau ei bod yn ddiogel. Ni ddylai hyn achosi problem os yw’r cerbyd a’r sedd yn cyd-fynd â safonau Isoifx

Mae’r prif resymau pam fod seddi ddiogelwch yn cael eu gosod yn anghywir yn cynnwys defnyddio harnais anghywir ar y plentyn, fel arfer un sy’n rhy llac neu sydd angen ei chywiro. Mae hyn yn bwysig dros ben a dylech sicrhau fod yr harnais wedi’i gosod yn iawn bob tro rydych yn rhoi’r plentyn yn y car.

Mae’r un allan o ddeg yn digwydd yn aml oherwydd nad yw’r sedd yn addas ar gyfer y cerbyd – rhaid cyfeirio at restr y gwneuthurwr pan fyddwch yn prynu’r sedd.

Isofix

Un ffordd o osgoi’r problemau hyn yw prynu sedd Isofix os yw eich cerbyd yn cynnwys system gosod seddi Isofix. Erbyn hyn mae Isofix yn ofynnol ym mhob cerbyd sy’n fodel newydd, ond nid o anghenraid yn gerbyd newydd. Pan gaiff sedd ei gosod yn y modd hwn mae’n golygu bod cysylltiad metel sefydlog rhwng y cerbyd a’r sedd ac felly mae’n fwy diogel na defnyddio’r gwregys diogelwch.

i-Size

Dyma’r safon ddiweddaraf i seddi diogelwch i blant ac mae’n diogelu eich plentyn yn well na’r safon flaenorol. Mae’r seddi wedi’u cynllunio i amddiffyn y plentyn mewn gwrthdrawiadau o’r ochr, sef 25% o’r holl wrthdrawiadau, ac mae’n sicrhau bod plant yn wynebu cefn y cerbyd nes byddant yn 15 mis oed, sy’n ddiogelach o lawer iddynt. Hefyd bydd pob sedd i-Size yn defnyddio system Isofix ac yn addas i’w gosod mewn unrhyw gerbyd sy’n defnyddio’r system gan gael gwared â’r prif broblemau sy’n gysylltiedig â seddi sydd wedi’u gosod yn anghywir.

Bydd seddi a cheir sy’n cydymffurfio â’r rheoliadau newydd yn cynnwys y label i-Size canlynol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Diogelwch ar y Ffyrdd.

Dolenni cysylltiedig